Główna / Usługi

Usługi

Kancelaria oferuje pełen zakres usług w obszarze prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i handlowego również w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w tym zakresie. Tworząc Kancelarię dążyliśmy do tego, aby nie tylko zapewniała ona naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną, ale również prezentowała otwarte i przyjazne podejście dla Klienta. Kancelarię, która potrafi skupić się na rzeczach istotnych dla Klienta i potrafi odróżnić je od kwestii marginalnych i błahych. Chcieliśmy, aby Kancelaria była postrzegana jako podmiot nie tylko godny zaufania i zapewniający fachową obsługę, ale również przystępny i dostępny.

Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne nie tylko poprzez osobiste spotkania z Klientami, ale również wykorzystuje pocztę e-mailową, czy telekonferencję. Prawnicy kancelarii są w pełni dyspozycyjni i dostępni również poza zwykłymi godzinami pracy Kancelarii pod numerem telefonów komórkowych i pod adresami e-mailowymi. 1. Bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców
 2. Opinie i konsultacje prawne
 3. Obsługę w zakresie negocjowania i zawierania umów handlowych oraz porozumień pozasądowych
 4. Reprezentację w postępowaniach sądowych zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych, także przed sądami polubownymi i arbitrażowymi oraz w postępowaniach przed organami administracji
 5. Bieżące informowanie o najnowszych zmianach w przepisach prawa znajdujących zastosowanie w działalności Klienta

Szczególnym zamiłowaniem Kancelarii są kwestie:

 1. Prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego
  • tworzenie, likwidacja, łączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego
  • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej i ich organów
  • negocjacje kontraktów menedżerskich
  • reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego lub naprawczego na zlecenie podmiotów tego postępowania
  • pomoc prawna w zakresie przekształceń własnościowych podmiotów prawnych, w szczególności w procesie wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych

 2. Prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego
  • sporządzanie i negocjowanie umów, dochodzenie roszczeń tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu: wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych, na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej, błędów w sztuce lekarskiej i zaniedbań lekarzy, umów polis posagowych, polis na życie
  • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
  • sprawy konsumenckie
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • Reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w szczególności: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, dochodzenie roszczeń na podstawie testamentu
  • Reprezentacja w negocjacjach pozasądowych oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności: rozwody; separacje, unieważnienie małżeństwa; alimenty; podział majątku; zaprzeczenie i ustalanie ojcostwa; adopcje

 3. Prawa pracy
  • przygotowywanie projektów umów o pracę i innych aktów prawa stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy
  • pomoc prawna w zakresie mobbingu, zwolnień grupowych, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji
  • reprezentowanie Klienta w sprawach pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • przygotowanie projektów Regulaminów Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Premiowania, Przyznawania Nagród Jubileuszowych i innych wymaganych prawem
  • pomoc prawna w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce dla cudzoziemców

 4. Prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karno-skarbowego
  • obrona w sprawach karnych , w przypadku popełnienia wykroczenia oraz obejmujących przestępstwa karno-skarbowe zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym
  • reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych oraz dochodzenie roszczeń cywilnych w ramach procesu karnego
  • sporządzenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
  • wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • sprawy o odszkodowanie ze niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 5. Prawa własności intelektualnej i prawo autorskie, ochrona dóbr niematerialnych
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem reguł konkurencji, prawa autorskiego i patentowego
  • doradztwo w zakresie rejestracji patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w procedurach krajowych i międzynarodowych
  • doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów na świadczenie usług w zakresie nowych technologii
  • opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, umów licencyjnych
  • ochrona praw majątkowych w związku naruszeniem osobistych dóbr niematerialnych
  • usługi doradcze w zakresie problematyki związanej z tworzeniem portali internetowych, handlem elektronicznym, outsourcingiem oraz ochroną baz danych ich przetwarzania i transmisji
  • zagadnienia związane z działalnością Agencji Reklamowych oraz Domów Mediowych

 6. Prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego oraz zarządzania nieruchomościami
  • pomoc prawna z zakresu ustalenia stanu prawnego nieruchomości
  • analiza umów handlowych obowiązujących w ramach obrotu, zagospodarowywania i zarządzania nieruchomościami
  • reprezentacja Klienta przed Sądami Wieczystoksięgowymi oraz urzędami administracyjnymi w ramach procesu inwestycyjnego, w szczególności w procesie ubiegania się o pozwolenia budowlane i inne zezwolenia wymagane w toku budowy
  • sporządzanie wszelkich dokumentów niezbędnych w toku realizacji procesu inwestycyjnego
  • reprezentacja Klienta w negocjacjach z wykonawcami oraz podwykonawcami lub inwestorem
  • reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych w celu dochodzenia roszczeń powstałych w związku z inwestycją budowlaną
  • przygotowywanie wszelkich umów handlowych związanych z najmem oraz dzierżawą nieruchomości
  • reprezentacja właściciela lub użytkownika wieczystego w sporach z najemcami lub dzierżawcami

 7. Prawa administracyjnego
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych, reprezentacja w trakcie postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami administracyjnymi
  • pomoc prawa w uzyskaniu koncesji lub zezwoleń koniecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej